Passning

När man trycker med flera färger ska rasterytorna passa på varandra och ligga rätt i höjd och sidled.